2012 Timon Football Senior Night2013 Timon Football Sr. Night2013 Timon LAX Senior Night2014 Timon Hockey Senior Night2014 Timon Hoops Senior Night2014 Timon Senior Football2015 Football2015 Timon Hoops Senior Night2015 Timon Senior Football2015-16 Timon Basketball2015-16 Timon Senior Basketball2016 Timon Football Sr. Night2016-17 Timon Hoops Sr Night